volvoHennie1000.jpg

Het Register

Op 18 januari 1992 vond de officiële oprichting plaats van het Volvo 1800 Register. Dit Register is de voortzetting van het Volvo 1800 ES Register, dat op 27 januari 1980 te Waalwijk werd opgericht.
In het huishoudelijk reglement is vastgesteld dat de naam Volvo 1800 ES Register gehandhaafd blijft.

Doelstelling
Het aangaan en onderhouden van nauwere relaties tussen Volvo 1800 ES eigenaren, het uitwisselen van ervaringen alsmede het elkaar zoveel mogelijk behulpzaam zijn, teneinde de leden het grootst mogelijk plezier van hun auto te doen hebben.

Lidmaatschap
Is uitsluitend voorbehouden aan eigenaren van een Volvo 1800ES. Anderen die het Register willen steunen, kunnen toetreden als donateur. Van deelname aan meetings en andere door het Register te organiseren evenementen zijn donateurs uitgesloten, tenzij anders vermeld.

Contributie
Leden: Jaarlijkse contributie EUR 65,00 Voor aanmelding na 30 juni geldt voor de rest van het kalenderjaar een contributie van Euro 35,00.
U bent lid zodra uw contributie is ontvangen op Postbankrekening: NL78INGB0005993507 t.n.v. Volvo1800 Register.
Donateurs betalen minimaal Euro 35,00 per jaar en verwerven daarmee het recht op ontvangst van de ESpress.
Opzeggingen moeten uiterlijk per 1 december, voorafgaand aan het kalenderjaar dat men geen lid meer wenst te zijn, binnen zijn.